Insamlingsstiftelsen Cirkus Brazil Jack Foundation

Stiftelsens syfte är att säkra och bevara Cirkus Brazil Jack och cirkuskonstens kulturarv i dåtid och all framtid. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser bevarar eller utvecklar Cirkus Brazil Jack samt cirkuskonsten i stort. Stiftelsens syfte ämnar också motverka diskriminering och utsatthet, skydda och främja språk och kultur samt ge möjlighet till inflytande och delaktighet rörande nationella minoriteter som cirkuskulturen medför.

Stiftelsens ändamål är att främja och driva utveckling av klassisk cirkus i samtiden. Att främja och bredda utvecklingen av cirkusverksamhet och samverkan med alla typer av cirkus och kultur samt främja insatser som belyser cirkusens historik, kulturarv och ursprung. Att främja samhällets utveckling, kultur, utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål.  

Stiftelsen delar ut stipendier och andra förmåner i kulturpolitiskt och konstnärligt syfte. 

Kontakt foundation@braziljack.se